Protestantse Diaconie Nijmegen

Diaconie start met Huis van Compassie

Dankzij de financiële bijdrage van een aantal fondsen is de diaconie in staat om vanaf 1 augustus 2013 haar diaconaal centrum 'de Haard' te ontwikkelen tot het 'Huis van Compassie'. Het Huis wordt een laagdrempelige plek waarin een brede groep mensen zich thuis gaat voelen; religieuze en andere levensbeschouwelijke groepen, burgerinitiatieven, kunstenaars, etc.., maar vooral ook veel 'gewone' geïnteresseerde en betrokken inwoners van Nijmegen. Een huis waarin al deze mensen kennis met elkaar kunnen maken, elkaar aan het denken zetten en inspireren. En op geheel eigen wijze of in samenwerking met elkaar initiatieven ontplooien waarmee zij hun gezamenlijke idealen en dromen trachten te realiseren.

Met het centraal stellen van het begrip Compassie willen we aansluiten bij de wereldwijde beweging van het 'handvest voor compassie'. Compassie staat hier voor het je verbinden met de meest kwetsbare medemensen in onze samenleving. In nagenoeg alle religies staat de notie van de 'gulden regel' centraal: Behandel je medemens in nood, zoals je zelf behandeld zou willen worden als je zelf in die situatie zou verkeren. Het handvest voor compassie roept iedereen op om zo te handelen en daarmee een meer rechtvaardige samenleving op te bouwen. Vanuit onze christelijke, diaconale roeping proberen we als diaconie Nijmegen altijd al barmhartigheid en gerechtigheid te bevorderen in onze samenleving. Met het begrip Compassie hopen we aan te sluiten bij een bredere groep van mensen van goede wil die in Nijmegen met ons mee willen werken aan vrede en gerechtigheid voor kwetsbare mensen; daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en sociaal geïsoleerde en zorg behoevende ouderen.

Wat gaan we concreet doen
De diaconie biedt nu al een plek aan een aantal vrijwilligersgroepen maar wil dit in de toekomst sterk uitbreiden; we willen de komende twee jaar een thuis bieden aan vele en diverse vrijwilligersgroepen van mensen die zich op basis van onze thema's cultuur maatschappij en religie op een of andere wijze willen inzetten voor -en in samenwerking met- de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. We richten ons hierbij zowel op initiatieven die zich m.n. richten op de buurt als op geheel Nijmegen. En we ondersteunen initiatieven vanuit de doelgroepen zelf. De diaconie gaat ook de vrijwilligersgroepen verbinden en zo samenwerking bewerkstelligen, en nieuwe initiatieven van de vrijwilligersgroepen ondersteunen. In het Huis van Compassie gaan we de komende 3 jaar tevens regelmatig activiteiten organiseren voor een breed publiek, waarbij telkens het thema compassie vorm wordt gegeven.

Per jaar zijn we het volgende van plan:

 • 2 podiumgesprekken en 1 conferentie, i.s.m. de Vincent de Paul center en de Raad voor Levensbeschouwing en Religie en de Boskapel
 • 2 keer vertonen we een documentairefilm en koppelen hieraan telkens een gesprek
 • 2 theatervoorstellingen en 2 poëzie- en literatuurbijeenkomsten
 • 8 kookcursussen voor mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank
 • 6 maaltijden waarbij ontmoeting van verschillende groepen centraal staat
 • 8 x een repaircafé waarbij buurtbewoners hun kapotte spullen kunnen (laten) repareren
 • we organiseren 8 x een open mic avond waarbij buurtbewoners hun talenten laten zien
 • 2 lobbyactiviteiten waarbij beleidsmakers onze doelgroepen ontmoeten
 • 5 bedrijven dragen op verschillende wijzen bij aan de realisatie van onze activiteiten
 • we bieden aan min. 15 organisaties/burgerinitiatieven de gelegenheid om voor vergaderingen/activiteiten gebruik te maken van het Huis van Compassie. Minimaal 5 van deze initiatieven worden gedragen door de maatschappelijk kwetsbaren zelf
 • we organiseren 2 bijeenkomsten om samenwerking tussen de 15 organisaties te stimuleren
 • we bouwen en onderhouden een website en een facebookpagina en maken regelmatig een flyer waarin we onze activiteiten aankondigen of anderzijds belichten
 • we zorgen er voor dat diverse media min. 10 x over onze activiteiten/doelgroepen berichten
 • we realiseren 2 grote nieuwe initiatieven binnen het Huis en werven hiervoor fondsen
 • min. 10 vrijwilligers verbinden zich aan de projectgroep van het Huis van Compassie
 • min. 50 mensen uit de doelgroepen van het Huis van Compassie leveren als vrijwilliger bijdragen aan de activiteiten binnen het Huis van Compassie
 • Waarom het Huis van Compassie
  1. Er moet meer gebeuren voor en door meer mensen, de krachten moeten worden gebundeld en versterkt: nog steeds groeit het aantal personen dat een beroep doet op de Diaconie. In onze materialistische en individualistische samenleving vallen steeds meer mensen buiten de boot. Zij missen de aansluiting bij sociale netwerken, zijn buiten het bereik van gevestigde instanties en/of verkeren in sociaal isolement. Door de economische crisis wordt deze situatie nog verergerd. De diaconie zal de komende jaren het werk dat zij vanouds verricht voor de mensen aan de onderkant van de samenleving met hart en ziel voortzetten. Maar er is meer nodig; krachten moeten worden gebundeld, en extra krachten moeten in de Nijmeegse samenleving worden losgemaakt. De diaconie doet dit in het Huis van Compassie vanuit een breed maatschappelijk, cultureel en religieus perspectief; en niet alleen met activiteiten voor de meest kwetsbaren zelf, maar juist ook vele verschillende activiteiten die de bewustwording en de actieve betrokkenheid van een brede groep Nijmegenaren bij de meest kwetsbaren vergroten.
  2. Het Huis van Compassie voorziet in een behoefte onder een brede groep Nijmegenaren: er is breed maatschappelijk draagvlak voor het Huis van Compassie. Ons is gebleken dat een groot en divers aantal Nijmegenaren enthousiast is over onze plannen en er graag medewerking aan verleent.
  3. Het Huis van Compassie is een uniek initiatief in Nijmegen: er zijn (gelukkig) al diverse maatschappelijke, religieuze en culturele initiatieven in Nijmegen. Er is echter geen plek in Nijmegen die ook maar enigszins lijkt op het Huis van Compassie dat wij voor ogen hebben; waarbij het werken aan de belangen van de meest kwetsbare medemensen vanuit het begrip compassie centraal staat vanuit de thema's maatschappij en cultuur en religie, deze thema's worden vertaald in een groot aantal diverse activiteiten, waar het diaconaal perspectief uitgangspunt is en waar tegelijkertijd iedereen zich welkom weet.

  Meer weten?
  Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van het Huis van Compassie, Pieter Poels: 024-3228480 en poels@kerkinactie-nijmegen.nl. En de komende maanden zullen we regelmatig en op verschillende wijzen verslag doen van de ontwikkelingen binnen het Huis van Compassie, en u allen uitnodigen om deel te nemen aan de activiteiten die wij in voorbereiding hebben.